Povezivanje prekograničnih pošiljki otpada u EU sa cirkularnom ekonomijom

Povezivanje prekograničnih pošiljki otpada u EU sa cirkularnom ekonomijom

Više od 90% otpada nastalog u EU tretira se u zemlji u kojoj je nastao, poštujući princip blizine koji je u osnovi zakona EU o otpadu.
Međutim, neopasan otpad koji se može reciklirati naveden u ovom brifingu treba smatrati izuzetkom. Korišćenje jedinstvenog tržišta EU za otpremu neopasnog otpada koji se može reciklirati nudi mogućnosti za pronalaženje najboljih dostupnih opcija tretmana , omogućavajući proizvodnju sekundarnih sirovina dobrog kvaliteta i poštujući principe cirkularne ekonomije .

Jedna od prednosti otpremanja otpada je to što omogućavaju razvoj ekonomije obima za reciklažu. Ovo, pak, pruža mogućnost za unapređenje tehnologija reciklaže , sigurnost snabdevanja i niže cene sekundarnih sirovina. Na kraju, ovo bi poboljšalo funkcionisanje tržišta sekundarnih sirovina u okviru jedinstvenog tržišta EU.

Reciklabilni otpad koji se otprema u druge zemlje EU čini značajan udeo u generisanim količinama, ukupne vrednosti od 12 milijardi evra , a dominiraju crni metali koji čine 69% ukupne količine. Podaci otkrivaju rastuće i dinamično tržište za otpadne materijale kojima se trguje na međunarodnom nivou.

Uloga otpreme otpada u kružnoj ekonomiji
Suštinski uslov za uspostavljanje cirkularne ekonomije je zadržavanje što veće vrednosti za materijale koji postaju otpad. Ovo će smanjiti potražnju za eksploatacijom prirodnih resursa, što je povezano sa značajnim ekološkim i klimatskim uticajima na globalnom nivou. Zadovoljavanje potreba privrede kroz kvalitetnu reciklažu otpadnih materijala ima potencijal da značajno smanji ove uticaje. Ovo se posebno odnosi na materijale koji su energetski intenzivni za proizvodnju (npr. metali), koji se zasnivaju na fosilnim resursima (npr. plastika) ili zahtevaju upotrebu velikih količina zemlje i vode za proizvodnju (npr. tekstil). Pošiljke neopasnog otpada u svrhe reciklaže mogle bi biti ključ za postizanje ovoga, posebno za unapređenje tržišta sekundarnih sirovina,

Tačnije, olakšane, ali i dalje dobro kontrolisane pošiljke otpada unutar EU mogu dovesti do izgradnje ekonomije obima , smanjenja troškova tretmana otpada, a samim tim i cene sekundarnih sirovina. Zemlje ili pojedinačne zainteresovane strane u sektoru otpada, ako obezbede adekvatne investicije, mogle bi da imaju koristi od ekonomije obima kroz pristup kvalitetnom, odvojeno prikupljenom otpadu, ne samo iz svoje zemlje već i iz drugih država članica EU. To bi stvorilo mogućnosti za razvoj kvalitetnih, tehnološki naprednih postrojenja za reciklažu i ekonomski konkurentnih poslovnih modela.

Štaviše, pravi podsticaji za povećanje prekograničnih pošiljki otpada za reciklažu povećali bi sigurnost snabdevanja reciklera. Ovo bi pomoglo reciklerima da efikasnije planiraju i, posledično, povećalo poverenje proizvođača u stalne tokove sekundarnih materijalnih resursa, što je tradicionalno predstavljalo prepreku daljem usvajanju sekundarnih materijala u novim proizvodnim procesima.

Ovakva kretanja bi mogla da dovedu do nižih cena sekundarnih sirovina proizvedenih iz otpada, sa povoljnim uticajem na njihovu troškovnu konkurentnost u poređenju sa primarnim sirovinama. Ovo bi zauzvrat moglo dovesti do veće upotrebe sekundarnih sirovina u proizvodnim procesima.

Sve u svemu, promocija pravog tipa „pošiljke otpada unutar EU“ dobrog kvaliteta reciklažnog otpada mogla bi optimizirati efikasnost oporabe materijala i povećati cirkularnost materijala, što je jedan od primarnih ciljeva agende politike cirkularne ekonomije.

Obim i vrednost pošiljki otpada unutar EU
Više od 90% otpada koji nastane u EU tretira se u zemlji u kojoj je nastao. Ovo je u skladu sa principom blizine koji je u osnovi zakona EU o otpadu, koji zahteva da se otpad tretira što je moguće bliže mestu nastanka kako bi se izbegli uticaji transporta otpada na životnu sredinu i izbegao izvoz uticaja operacija upravljanja otpadom. Visok udeo otpada koji se tretira u istoj zemlji u kojoj nastaje rezultat je donošenja odluka od strane operatera otpada uzimajući u obzir više faktora, kao što su regulatorna ograničenja, ekonomska razmatranja i ekološka pitanja vezana za transport i tretman otpada (videti sliku 1). . Na primer, postoje ograničenja i administrativna opterećenja u vezi sa otpadom koji otpremaju pojedine države članice EU. Međutim, važno je razjasniti da administrativni teret povezan sa propisima o otpadu nije ono što na kraju blokira otpremu otpada. Umesto toga, povećava vreme čekanja i troškove isporuke, što na kraju smanjuje profitne marže i/ili usporava kretanje resursa. Većina generisanog otpada ima nisku suštinsku vrednost u poređenju sa troškovima transporta na velike udaljenosti, što znači da operateri ne bi ostvarili profit ako bi otpremali otpad u druge zemlje.

Međutim, obim i vrednost otpada koji se otprema preko granica unutar EU su značajni. Tokom proteklih 15 godina, udeo otpada kojim se trguje preko granica, umesto da se tretira u zemlji u kojoj je nastao, rastao je, iako sporo. U 2018. godini, oko 6% ukupnog generisanog otpada otpremljeno je preko granica, ali unutar EU. U tabeli 1 prikazane su količine generisanog otpada, po godinama, isključujući veliki mineralni otpad [1] , u svim državama članicama EU koje se tretiraju u inostranstvu, bilo van EU ili u drugoj državi članici EU. Trendovi pokazuju da u EU rastu tržišta sekundarnih materijala za otpad koji se može reciklirati. Ako ova tržišta budu radila optimalno, mogla bi biti idealno sredstvo za povećanje i kvantiteta i kvaliteta reciklaže u EU.

Vrednost robe kojom se trguje na tržištima sekundarnih materijala nije beznačajna: vrednost neopasnog reciklažnog otpada kojim se trguje preko granica unutar EU dostigla je 12,2 milijarde evra u 2019. godini, pri čemu su metali činili 69% ukupnog broja (Tabela 2). Ovo je približno jednako godišnjem bruto domaćem proizvodu (BDP) Malte, što ukazuje na značajne mogućnosti na ovim tržištima, posebno ako su podržane merama za povećanje cenovne konkurentnosti sekundarnih materijala.

Rangiranje država članica EU na osnovu količine otpada koji se može reciklirati koji je poslat i primljen
Podaci prijavljeni u skladu sa Uredbom EU o otpremi otpada i preko Eurostatove baze podataka Comekt omogućavaju nam da razumemo koji tokovi otpada su najzastupljeniji. Oni takođe otkrivaju koje su zemlje najviše rangirane kao zemlje odredišta za otpad koji se može reciklirati i u pogledu otpreme otpada, i da li i kako cene reciklabilnog otpada variraju u zavisnosti od zemlje članice EU koja ga prima. Za više detalja o Comekt bazi podataka, pogledajte tehnički izveštaj koji je u osnovi ovog brifinga. Analiza pošiljki otpada unutar EU na nacionalnom nivou otkriva da se neke države članice više od drugih oslanjaju na otpremu svog reciklažnog otpada u druge države članice na tretman, dok neke upravljaju većinom svog otpada unutar nacionalnih granica.

Ako neka zemlja ne otprema mnogo otpada u druge zemlje, to može ukazivati na to da je država osmislila svoju politiku otpada u skladu sa principom blizine, na primer razvijanjem kapaciteta za tretiranje svih vrsta otpada koji generiše. Drugi faktor koji utiče na to koliko otpada se otprema preko granica je veličina zemlje: generalno, manje zemlje smatraju da je ekonomski neizvodljivo razvijati postrojenja za tretman za sav otpad i sve vrste tretmana, što znači da se deo otpada mora otpremiti na drugo mesto. Što se tiče prijema otpada, stalan i veliki uvoz specifičnih vrsta otpada koji se može reciklirati ukazuje na to da je zemlja konkurentna u pogledu troškova za tretman tih vrsta otpada.

S druge strane, konzistentan izvoz otpada male vrednosti obično se povezuje sa izvozom zagađujućih aktivnosti negde drugde. Kroz reviziju Uredbe o otpremi otpada 2021. godine, EU kao celina ima za cilj da ograniči izvoz otpada u treće zemlje na minimum, da ograniči izvoz ekoloških pitanja. Istraživanje razloga pojedinih zemalja za izvoz ili uvoz otpada je van okvira ove studije.

Više o ovome na stranici: https://www.eea.europa.eu/publications/linking-cross-border-shipments-of

 

 

Podelite članak:
Komentari
    Ostavite komentar