Evropa nije na putu da prepolovi nereciklirani komunalni otpad do 2030. godine

Evropa nije na putu da prepolovi nereciklirani komunalni otpad do 2030. godine

Akcioni plan Evropske unije (EU) za kružnu ekonomiju ima za cilj da prepolovi količinu komunalnog otpada u EU koji se ne reciklira do 2030. Prema brifingu Evropske agencije za životnu sredinu (EEA), objavljenom danas, postizanje ovog cilja zahteva i smanjenje proizvodnje otpada i značajno povećanje reciklaže, možda čak i iznad obavezujućeg cilja recikliranja od 60%. Drugi EEA brifing daje pregled upravljanja komunalnim otpadom u zemljama Zapadnog Balkana.

Brifing EEA „ Postizanje cilja za preostali komunalni otpad za 2030. – zašto reciklaža nije dovoljna
Postizanje cilja za preostali komunalni otpad iz 2030. — zašto reciklaža nije dovoljna analizira nedavne trendove komunalnog otpada u EU u svetlu postizanja dva ključna cilja u vezi sa otpadom: obavezu svake zemlje članice EU da reciklira najmanje 60% komunalnog otpada do 2030. godine i cilja na nivou EU da se prepolovi preostali komunalni otpad koji je deponovati ili spaliti do 2030.

Količina preostalog komunalnog otpada ostala je relativno stabilna u EU u poslednjih 5 godina, na oko 113 miliona tona, jer su stope reciklaže i količina nastalog otpada rasle približno istim tempom. U 2020. godini, oko 48% komunalnog otpada u EU je reciklirano.

Ako se nastavi stvarati više komunalnog otpada, EU bi morala da reciklira oko 72% toga da bi ispunila cilj prepolovljenja količine zaostalog (nerecikliranog) komunalnog otpada do 2030. Alternativno, cilj bi se mogao postići smanjenjem količine otpada koji se generiše za oko jedne trećine i dostiže stopu reciklaže od 60% u svim zemljama članicama EU, prema analizi EEA.

Dostizanje stope recikliranja od 72% zahtevalo bi značajno poboljšanje sistema za sakupljanje otpada i infrastrukture za reciklažu, kao i široko rasprostranjen redizajn potrošačkih proizvoda radi lakšeg recikliranja, navodi se u brifingu EEA. Međutim, sprečavanje stvaranja otpada na prvom mestu bi donelo najveće koristi za životnu sredinu. Ovo bi zahtevalo, na primer, povećanje životnog veka robe široke potrošnje i obezbeđivanje snažne podrške za ponovnu upotrebu proizvoda.

U okviru Evropskog zelenog dogovora i akcionog plana za cirkularnu ekonomiju , Evropska komisija je nedavno dala paket predloga da roba na tržištu EU bude prihvatljivija za životnu sredinu, cirkularna i energetski efikasnija, kao i novu strategiju za učiniti tekstil izdržljivijim, popravljivijim, višekratnim i reciklažnim.

Upravljanje komunalnim otpadom u zemljama Zapadnog Balkana skreće pažnju na sve veće količine komunalnog otpada i nepravilno upravljanje otpadom u regionu. Većina komunalnog otpada na zapadnom Balkanu se i dalje šalje na deponiju i postoji hitna potreba za ulaganjem u sisteme odvojenog prikupljanja i infrastrukturu za reciklažu , navodi se u brifingu EEA.

Zakonodavstvo i ciljevi Zapadnog Balkana o otpadu sve više prate direktive EU, ali podaci o stvaranju i upravljanju otpadom ostaju uglavnom nedovoljni. Postoje mnoge inicijative za poboljšanje kvaliteta podataka, ali nezakonite, podstandardne i neformalne aktivnosti ometaju pravilno finansiranje i funkcionisanje pravne infrastrukture i njeno poboljšanje, upozorava se na brifingu EEA. Šeme proširene odgovornosti proizvođača mogle bi da obezbede dodatna sredstva za poboljšanje upravljanja otpadom u regionu, ako su dobro osmišljene, vođene i sprovedene.

Više o ovome na stranica EEA: link 1, link 2

 

Podelite članak:
Komentari
    Ostavite komentar