FAQ - IMAMO ODGOVOR ZA VAS!

FAQ - IMAMO ODGOVOR ZA VAS!

Spremamo sve odgovore na postavljena pitanja koje ste nam postavljali a vezano za zbrinjavanje otpada. Na ovoj stranici će biti prikazana najčešća pitanja i odgovori. Stranica se periodično dopunjuje.

 

- Šta treba da kao firma ispunim uslove a da zadovoljim Zakon o otpadu?

1. Plan upravljanja otpadom (ako stvarate godišnje 200 kg opasnog otpada ili 100 t neopasnog otpada, važi Vam 3 godine);

2. Izveštaji o ispitivanju opasnog otpada za svaku vrstu otpada ponaosob;

3. Dnevne evidencije o otpadu

4. Godišnji izveštaji o otpadu;

5. Najava kretanja otpada;

6. Ugovor sa operaterom koji preuzima otpad;

7. Ovlašćeno lice za upravljanje otpadom;

8. Razvrstavam i skladištim otpad;

 

- Kako se radi najava kretanja otpada?

Najava kretanja opasnog otpada se radi elektronski preko sajta Agencije za zaštitu životne sredine a za neopasan otpad se popunjava interno preko računara.

 

- Koliko mogu da držim otpad kod sebe?

Proizvođači otpada nemaju vremensko ograničenje koliko mogu da svoj proizveden otpad drže kod sebe na stanju. Operateri koji se bave skladištenjem otpada imaju rok od 12 meseci posle koga moraju otpad da predaju na tretman.

 

- Kako se pakuje i obeležava opasan otpad?

Opasan otpad se pakuje u sertifikovanoj ambalaži i obeležava odgovarajućom nalepnicom. Postoji Pravilnik o tome.

 

- Da li se mora voditi evidencija o otpadu ijako smo mala firma sa malo otpada?

Svi proizvođači/vlasnici otpada moraju da vode evidenciju o otpadu i istu predaju jednom godišnje Agenciji za zaštitu životne sredine i to najkasnije do 31. marta tekuće godine za prošlu godinu.

 

- Koliko se čuvaju dokumenta o kretanju otpada?

Dokumenta o kretanju neopasnog otpada se čuvaju najmanje 2 godine a za opasan otpad se trajno čuvaju.

 

- Kako da znam šta je opasan a šta neopasan otpad?

Opasan otpad je opasan ako ima svojstvo u sebi koje je opasno po čoveka i životnu sredinu. Ovlašćena laboratorija je institucija koja vrši identifikaciju otpada i ispitivanje. Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine možete naći Katalog otpada i pronaći za opšte poznate otpade kojoj kategoriji pripadaju.

 

- Koliko važi izveštaj o ispitivanju opasnog otpada?

Izveštaj o ispitivanju opasnog otpada nema rok važenja. Proizvođač otpada je dužan da pribavi izveštaj i čuva ga najmanje 5 godina. Izveštaj se menja samo ako dođe do promene tehnologije, porekla sirovine ili drugih aktivnosti...

 

- Da li moram posebno da pakujem opasan otpad?

Da. Opasan otpad se posebno pakuje i skladišti.

 

Podelite članak:
Komentari
    Ostavite komentar