Mnoge zemlje EU ne prate količine organskog otpada koje se stvara

Mnoge zemlje EU ne prate količine organskog otpada koje se stvara

U EU mnoge članice ne vrše praćenje generisanih količina bio otpada ili nemaju adekvatne podatke. Bio otpad ili otpad od hrane čini skoro 50% udela otpada koji se odlaže na deponije što se vidi iz poslednjih izveštaja država članica a objavljenih na sajtu Evropske agencije za životnu sredinu.

PREVENCIJA OTPADA HRANE

Procenjuje se da se u Srbiji svake godine baci ili izgubi oko 770.000 tona hrane. Ovo iznosi do 110 kg otpada hrane po osobi godišnje i oko 80 kg je ispod proseka EU; međutim, tačni podaci o rasipanju hrane u Srbiji ne postoje (Bogdanović, 2019).

 

HRVATSKA

Nakon višegodišnjeg trenda utvrđenih vrednosti količine nastalog biootpada iz komunalnih otpada, koji je u periodu od 2015. do 2019. godine iznosio u proseku oko 530.000 tona, u 2020. zabeležen je pad navedenih iznosa za oko 8%, što se može pripisati i realizovanim merama za prevenciju otpada. U 2020. ukupno je generisano 488.850 tona biootpada iz komunalnog otpada.

 

BUGARSKA

U Bugarskoj precizni podaci o stvaranju otpada od hrane po sektorima prema metodologiji EU za merenje otpada od hrane usvojene 2019. još nisu dostupne. Međutim, na osnovu podataka iz Izvršne agencije za životnu sredinu i s obzirom na Uredbu br. 2/2014 o klasifikaciji otpada, napravljene su procene koje pokazuju da su u 2018. godini dostigle ukupne količine otpada od hrane u Bugarskoj skoro 500 hiljada tona, od čega su glavni izvor otpada od hrane bila domaćinstva (skoro 58%), zatim prehrambeno-proizvodni sektor (38%) i primarna proizvodnja (3%).

 

MAĐARSKA

U Mađarskoj se svake godine baci oko 1,8 miliona tona hrane. Prema Nacionalnoj Kancelariji za bezbednost lanca hrane (NEBIH), Mađarska proizvodi 68 kg otpada hrane po glavi stanovnika. Ova

količina odražava ukupnu količinu otpada od hrane, od čega se oko 50% može izbeći.

 

RUMUNIJA

i Republici Moldaviji. Rezultat studije je da Rumunija proizvodi 5 miliona tona otpada od hrane svake godine. U poređenju sa zemljama članicama EU, Rumunija je na 9. mestu u rangiranju otpada. Nedavne statistike pokazuju da Rumuni bacaju oko 6.000 tona hrane dnevno, što je ekvivalentno

jedna porcija hrane na svakog Rumuna i u kojoj završi više od 2,2 milijarde kilograma hrane. Rumunske deponije svake godine stvaraju pritisak na životnu sredinu. Najveći udeo otpada od hrane je zabeleženo na nivou domaćinstava (49%), zatim industrijski procesi (37%), dok sektor maloprodaje

(7%) i poljoprivredni sektor (5%) najmanje doprinose rasipanju hrane u Rumuniji. Posebno

zabrinjava činjenica da Rumuni troše u proseku više od 40% prihoda svog domaćinstva na hranu.

 

SLOVENIJA

U 2019. nacionalni gubitak hrane kao otpad iznosio je 67 kg/po glavi stanovnika ili 140.804 tone. 50% (70kt) generisala su domaćinstva, 31% (44,4kt) - restorani i pružaoci usluga ishrane, 10% (14,5kt)

- po maloprodaji i drugim uslugama distribucije hrane i 9% (12,1 kt) – u primarnoj proizvodnji, preradi i proizvodnih lanaca. Oko 38% ukupnog otpada bilo je jestivo, a 62% - nejestivo.

Podelite članak:
Komentari
    Ostavite komentar