Plan upravljanja otpadom

Plan upravljanja otpadom

Obaveza izrade Plana upravljanja otpadom utvrđena je Zakonom o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS“broj 36/09 i 88/2010) za sva preduzeća koja na godišnjem nivou generišu preko 200 kg opasnog otpada ili 100 tona neopasnog otpada. Pored navedenog, a u skladu sa odredbama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni glasnik RS” broj 135/04), izrada navedenog dokumenta je obavezna i za sva preduzeća koja spadaju u ona koja moraju ishodovati integrisanu dozvolu.

Upravljanje otpadom predstavlja sprovođenje niza propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada. Sa aspekta zaštite životne sredine upravljanje otpadom predstavlja ključno pitanje u očuvanju neobnovljivih prirodnih resursa, smanjenju zagađenja tla i podzemnih voda, sprečavanju emitovanja opasnih gasova i neprijatnih mirisa u atmosferu.

Redosled prioriteta u praksi upravljanja otpadom je sledeći:
- prevencija stvaranja otpada i smanjenje korišćenja resursa (zamena inputa, povećanje
efikasnosti iskorišćenja sirovina i resursa, redizajniranje procesa, redizajniranje
proizvoda, unapređeno održavanje opreme ili procesa, zatvaranje životnog ciklusa
proizvoda)
- ponovna upotreba, odnosno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu
- reciklaža odnosno tretman radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda (tretiranje otpada koji nije moguće više koristiti u postojećem obliku i njegovo korišćenje u proizvodnji novog proizvoda)
- korišćenje otpada (kompostiranje, ko-insineracija otpada uz korišćenje energije)
- odlaganje otpada deponovanjem ili spaljivanjem na način kojim se najmanje šteti životnoj sredini (samo odlaganje podrazumeva odlaganje na deponiju ili insineraciju bez iskorišćenja stvorene energije)

upravljanje-otpadom

 

Cilj zakona o upravljanju otpadom je obezbeđenje upravljanja otpadom na način kojim se ne narušava zdravlje ljudi i životna sredina, prevenciju nastajanja otpada razvojem čistijih tehnologija i racionalnim korišćenjem prirodnih resursa, reciklaža otpada, korišćenje otpada kao energenta i razvoj postupaka i metoda za odlaganje otpada.

Cilj plana upravljanja otpadom je uspostavljanje načela hijerarhijskog upravljanja otpadom, praćenje tokova otpada i mera za redukciju otpada u skladu sa zakonskom regulativom.

Ako spadate u preduzeća koja su navedena u prvom pasusu teksta, pozovite nas i mi ćemo Vam izraditi Plan upravljanja otpadom i izvršiti obuku zaposlenih.